Renovering

Enligt föreningen stadgar gäller följande:

§31 ÄNDRING AV LÄGENHET

Bostadsrättshavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen. Styrelsen skall godkänna begäran om ändring om denna inte medför skada på föreningens hus eller men för annan medlem

(Nya stadgar §32)

1) Ombyggnad av lägenhet som innebär ändring av befintliga väggar, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, rivning av väggar, byte av ytterdörr eller annan väsentlig förändring av lägenheten kräver tillstånd från styrelsen. Anmälan görs till förvaltaren.

2) Vid vissa förändringar kan bygganmälan, bygglov erfordras. Detta sökes av medlemmen.

3) Vid ingrepp i icke bärande väggar skall ritning bifogas med beskrivning. (Bärande väggar får aldrig förändras.)

4) Enklare renovering av lägenhet, t ex målning, tapetsering, omläggning av golv (ej våtrum), eller utbyte av köksinredning, kräver ej tillstånd från styrelsen.

5) Ventilation: Föreningen har ett ventilationssystem av typen mekanisk frånluft alternativt självdrag. Om köksfläkt ansluts till ventilationssystemet innebär det att matos kan komma in till grannarna. Endast köksfläkt av typen kolfilterfläkt är tillåten.

6) Inglasning av balkong kräver bygglov vilket skall sökas av medlemmen.

7) Allt arbete ska utföras hantverksmässigt, utav fackman med F-skattsedel.

8) Buller ska minimeras och koncentreras till så få tillfällen som möjligt och får ej förekomma innan kl 8:00 och efter kl 17:00

9) Byggmaterial och avfall får EJ förvaras i trapphuset

10) Byggavfall får EJ slängas i soprum eller återvinningsrum

11) Trapphuset ska städas dagligen

Hisskydd ska användas vid transport av skrymmande eller nedsmutsande föremål. Central avstängning av el, vatten, värme eller gas får endast utföras av behörig hantverkare. Information om avstängning ska anslås i god tid på anslagstavlan på entréplan samt i hiss samt meddelas fastighetsskötaren.

__

Observera, angående punkt 7 ovan –  Kom ihåg att skaffa skriftligt intyg från de hantverkare ni anlitar, särskilt el- och vattenarbeten, att de är behöriga (t ex ”Säkert vatten”), och spara intyget/intygen för framtiden. Det uppstår då och då kostsamma problem med försäkringsärenden då behörighet inte kunnat styrkas vid bristfälliga hantverksarbeten.