Medlem

En bostadsrättsförening är en juridisk person som äger hela fastigheten, alltså även den lägenhet som du i egenskap av bostadsrättshavare har köpt rätten till att bo i.

Medlemskap i föreningen är en grundläggande förutsättning för ägandet av bostadsrätten med de rättigheter och skyldigheter som det innebär.

Medlemskapet  innebär att bostadsrättshavaren är delägare i föreningens fastigheter med det andelstal som är uträknad för varje lägenhet.  Med andelen följer en rättighet för bostadsrättshavaren att nyttja lägenheten som bostad.

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter regleras i dels bostadsrättslagen (BrL), dels föreningens stadgar och trivselregler.
Det är varje medlems skyldighet att sätta sig in i de lagar, stadgar och regler som styr innehavet av en bostadsrätt.

Ansökan till föreningen gör på blanketten Ansökan om medlemsskap