Bilparkering

Föreningen har ca 60st parkeringsplatser var av 20st är försedda med laddstolpar som man kan ställa sig i kö för. Kön är ordnad efter hur lång tid man varit medlem i föreningen.

Uppskattad kötid: 2-4år.

Ansökan görs med blanketten parkering ansökan.

De olika parkeringsområdena kan ses på bilden bredvid.

Parkeringsområde A, B, C, D och F har 4st platser var med laddstolpar för att kunna ladda elbilar.

För specifika frågor om gällande parkeringsplatser, kontakta förvaltaren.

REGLER FÖR UTHYRNING AV PARKERINGSPLATSER

Endast medlem i Gbghus 11 (”föreningen”) som bor i lägenhet i föreningens hus får hyra parkeringsplats av föreningen. Högst en parkeringsplats får hyras per bostadsrätt.

Hyrd parkeringsplats måste kontinuerligt användas för uppställning av motorfordon som huvudsakligen används av parkeringsplatsinnehavaren eller av annan person som bor i en lägenhet i föreningen till vilken parkeringsplatsinnehavaren innehar bostadsrätten.

Om en parkeringsplatsinnehavare andrahandsuthyr sin bostadsrätt så upphör parkeringsplatsavtalet att gälla det datum som andrahandsuthyrningen börjar.

Medlem som vill komma ifråga för att hyra parkeringsplats tecknar ett parkeringsplatsavtal (”avtalet”) med föreningen.

I avtalet anger medlemmen vilka parkeringsplatser som medlemmen är intresserad av att hyra. Styrelsen kan endast neka medlem att teckna avtal om medlemmen, eller någon i medlemmens lägenhet, tidigare har brutit mot parkeringsplatsavtal.

I och med att avtalet tecknas så förbinder sig medlemmen att ta hyresrätten till anvisad parkeringsplats i besittning och bruka denna hyresrätt i enlighet med avtalet som då övergår till att bli ett hyresavtal.

Medlem kan:

  • när som helst ändra uppgiften som vilka parkeringsplatser som är av intresse.
  • anmäla intresse för andra parkeringsplatser utan förlora sin nuvarande parkeringsplats tills byte kan ske i enlighet med turordningsreglerna.

Medlem som anvisas ny eller ändring av parkeringsplats informeras skriftligen om detta senast 4 veckor innan parkeringsplatsen blir tillgänglig. Om medlem så önskar och parkeringsplatsen är tillgänglig så kan tillträde ske snabbare. Medlem är skyldig att betala månadsavgift för
anvisad parkeringsplats så länge avtalet gäller.

Medlem som anvisas ändrad parkeringsplats informeras skriftligen om detta senast 4 veckor innan byte skall ske. Om medlem så önskar och parkeringsplatsen är tillgänglig så kan byte ske snabbare.

Avtalet gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Avtalet skall sägas upp skriftligen. Uppsägning från medlems sida lämnas till föreningens expedition. Hyresavtalet upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast 3 månader från dagen för uppsägningen.

Om medlem bryter mot avtalet så kan dock avtalet från föreningens sida sägas upp utan uppsägningstid.

Avtalet utgör sidoavtal (enligt BRL 6 kap 10§) till innehav av bostadsrätt i föreningen och upphör automatiskt vid överlåtelse av bostadsrätt. I sådant fall upphör avtalet vid utgången av den månad under vilken medlemmen har frånträtt bostadsrätten.

Parkeringsplats som blir ledig anvisas till en medlem som har anmält intresse för parkeringsplatsen.

I det vanliga fallet att flera medlemmar är intresserade av en ledig parkeringsplats så skall platsen anvisas den medlem som kontinuerligt har varit medlem i föreningen längst. Om en medlems första medlemsdatum inte stämmer med senaste överlåtelsedatum för medlemmens bostadsrätt och medlemmen vill hävda tidigare datum vid anvisning av parkeringsplats så måste medlem skriftligen styrka det datum som hävdas.

Styrelsen kan medge undantag från turordningsregler om mycket starka skäl finns.
Beslut om undantag, och motiveringen för dessa, omfattas inte av sedvanlig sekretess beträffande styrelsebeslut utan är alltid tillgängliga för samtliga medlemmar genom förfrågan till förvaltaren.

Behov av laddplats ger inte förtur till en parkeringsplats.

Avgift för parkeringsplats erläggs månadsvis i förskott och samordnas normalt med avgiften för motsvarande bostadsrätt. Avgiftsändringar för parkeringsplatser meddelas på samma sätt som avgiftsändringar för bostadsrätten.

  • 335 kr/mån.

För att använda laddstolpe till parkeringsplatsen tillkommer kostnader enligt

  • Gäller från 2023-10-15
  • 150 kr/mån som går till att betala av installationen av stolparna.
  • 1,10 kr/kWh som går till att täcka föreningens ökade elkostnader.
  • 0,39 kr/kWh som är en avgift som operatören tar ut i administrationskostnad.
  • Ev faktureringsavgifter från operatören kan förekomma.

Parkeringsplatsinnehavaren har inte rätt till ersättning eller nedsättning av hyran för tillfälligt hinder eller men i hyresrätten till följd av reparations- eller underhållsarbeten på parkeringsplatsen eller fastigheten.

Fordon skall parkeras inom tilldelat och markerat område och så att annan parkeringsplatsinnehavare inte hindras från att komma in i sitt fordon.

Parkeringsplatsen får endast användas för personbil i besiktigat, godkänt och kördugligt skick som får framföras på allmän väg. Platsen får ej användas för husvagn/husbil/släpfordon.

Tvätt samt underhålls- och reparationsarbeten på fordon får inte utföras på parkeringsplats eller inom föreningens fastighet.

För att skapa konto för att kunna använda laddstolparna finns en steg för steg manual nedan
Anslutningsmanual

Områdeskod: 1504

Vanliga frågor

Kontakta vår tekniska förvaltare som hanterar frågor runt parkering

Nej
Samma kö gäller för alla oavsett behov av laddstolpe eller ej.

Du behåller din plats tillsvidare och om det skulle uppstå ett behov för någon annan kan du behöva byta parkeringsplats inom samma parkeringsområde.

Med ett undantag då parkeringsområde E inte har laddplatser ses område E och F som ett gemensamt när det kommer till laddplatser.

Nej
Installationen och driften av laddstolparna finansieras av de som använder dem dvs inga extra kostnader för de medlem som inte använder dem.